I. Definicje


1. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Klient/Kupujący - każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która składa zamówienie w sklepie internetowym allit.pl

3. Konsument - konsument w rozumieniu Art. 22 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego.

4. Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą.

5. Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem www.allit.pl.

6. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą klient może nabyć w sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe oraz pochodzą z legalnych źródeł. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

7. Ceny - wszystkie ceny w sklepie internetowym są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

8. Sprzedawca - sklep internetowy pod adresem www.allIT.pl. Nasze pełne dane: ALLIT MATEUSZ WRÓBLEWSKI, ul. Aleksandra Sochaczewskiego 4/81, 96-500 Sochaczew, NIP: 8371873962, REGON: 522346800


II. Zamówienia


1. Klient składa zamówienie poprzez internetowy formularz dostępny na jednej ze stron sklepu internetowego. Zamówienie określa jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez klienta, sprzedawca wysyła na adres e-mail klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty klienta. Jest ona tylko informację, że sprzedawca zamówienie otrzymał.

3. Następnie sprzedawca weryfikuje zamówienie, czy może zostać przyjęte do realizacji.

4. Jeżeli sprzedawca zatwierdzi zamówienie klienta, przesyła klientowi informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.


II. Dostawa


1. Klient informowany jest o dostępnych terminach dostawy bezpośrednio na stronie produktu.

2. Klient w formularzu zamówienia zostaje poinformowany o możliwych sposobach dostawy.

3. Sprzedawca w ten sam sposób informuje klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.


III. Zwroty


1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie klientowi będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą Indywidualnym.

2. Przedsiębiorca indywidualny lub konsument który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia.

3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do sprzedawcy w bezpieczny sposób, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że nie został o niej właściwie poinformowany (art. 34 ust. 4).

5. Konsument otrzymuje zwrot całkowitej sumy za zakupiony towar z wyłączeniem kosztów dostawy w ciągu 5 dni roboczych.

6. Przesyłki z naliczoną opłatą przez reklamodawcę nie zostaną przyjęte.


IV. Reklamacje


1. Informacje o reklamacji wraz z formularzem reklamacyjnym należy przesłać drogą elektroniczną na adres allit@allit.pl

2. Składając reklamację wskazanym jest, aby klient w formularzu reklamacji ( Pobierz formularz reklamacji ) opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej. Na paczce zawierającej kwestionowany towar zaleca się umieszczenie numeru RMA.

4. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia kprzedawcy towaru oraz oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.